Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » BAI GIANG TREN TRUYEN HINH » Văn