Thứ Hai, 21/01/2019

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 26.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học kỳ II . Thực hiện chương trình tuần 22 (HK 2)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Ký Cam kết thực hiện các quy định về vũ khí vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ...


Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 26.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học kỳ II . Thực hiện chương trình tuần 22 (HK 2)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Ký Cam kết thực hiện các quy định về vũ khí vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ...


Thứ Ba, 22/01/2019

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9, 35 HS. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9, 35 HS. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Tư, 23/01/2019

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Năm, 24/01/2019

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Thứ Sáu, 25/01/2019

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến


Thứ Bảy, 26/01/2019

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 


Chủ Nhật, 27/01/2019

Bảo vệ trực trường: Chiến


Bảo vệ trực trường: Chiến