Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:53 01/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2018

I. Đánh giá công tác tháng 9

-         Tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.

-          Chốt số lượng các lớp

-         Lập danh sách và lên kế hoạch bồi dưỡng khá hsg đảm bảo

-         Ổn định nề nếp dạy- học

-     Xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học

-         Đã xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, kế hoạch tổ chức dạy thêm trong trường học chuyển PGD xét duyệt. Đã tiến hành dạy bắt đầu từ 15/9.

-          Đã xây dựng kế hoạch và lên thời khóa biểu dạy bồi dưỡng HSG

-         Hoàn thành sổ điểm cá nhân và các loại hồ sơ chuyên môn khác

-         Sắp xếp lại TKB thuận tiện cho học sinh tham gia bồi dưỡng.

-         Đã tiến hành dự giờ thăm lớp, TTTD giáo viên theo kế hoạch (TTTD 01 giáo viên).

-         Xây dựng kế hoạch cá nhân

-         Thường xuyên kiểm tra việc lên kế hoạch sử dụng thiết bị, lịch báo giảng của giáo viên để điều chỉnh kịp thời việc dạy và học.

-         Đã chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát lại chương trình, hoàn thành chương trình năm học 2018-2019.

-         Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức hội nghị tổ khối, xây dựng chỉ tiêu năm học.

-         Đã chốt số lượng và hoàn thành sổ điểm cá nhân.

-         Đã tiến hành các cuộc thi KHKT

-         Đã tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 và các kế hoạch khác.

-         Tham gia tập huấn và triển khai tại trường đảm bảo.

Hạn chế:

- Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm.

- Một số môn tiến hành bồi dưỡng còn chậm.

- Một số học sinh chưa tham gia học bồi dưỡng ở Đặng Dung.

- Dự giờ còn hạn chế.

II. Kế hoạch tháng 10:

Thực hiện chương trình tuần 7,8,9,10. Xây dựng hoàn thiện các kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019. Triển khai các kế hoạch chuyên môn, các cuộc thi đến các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện. Tiếp tục BD HSG, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo chủ điểm. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 5555/BGD ĐT và công văn số 2575/SGD ĐT. Tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên, TTTD 02 giáo viên theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn các chuyên đề cho giáo viên trong toàn trường. Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch BDTX cá nhân theo kế hoạch nhà trường. Kiểm tra sổ đầu bài, lịch báo giảng của giáo viên.  Chỉ đạo các tổ tiến hành đăng ký các chủ đề dạy học tích hợp nội môn, liên môn. Tiến hành kiểm tra nề nếp dạy học của giáo viên.  Kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên và học sinh.  Kiểm tra sổ điểm, kiểm tra việc thực hiện các cuộc thi của tổ chuyên môn.  Tham gia tập huấn chuyên môn Tăng cường Bồi dưỡng (chú ý bồi dưỡng Đặng Dung)  Rà soát các cuộc thi. Đăng ký đề tài KHKT.  Kiểm tra chuyên đề, toqàn diện giáo viên theo kế hoạch.  Khảo sát MTCT cấp huyện: 4/10  Đưa các nội dung lên trường ọc kết nối.  Tăng cường sử dụng thiết bị, CNTT.  Thư viện, Đội lên kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.  Triển Khai ATGT 18/10.  Thư viện lên kế hoạch công nhận lại thư viện chuẩn.  Phòng chống bảo lụt.

                                                                                          PHT

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Văn Tuyến

ĐCBS