Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ chuyên môn

Kế hoạch tuần học thứ 36 (tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 38 (tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019)