Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:26 04/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

                                                                             KẾ HOẠCH TUẦN 32

                                                                       (Từ  04 /03- 10/3/ 2019)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 8 HK2

Giáo viên cả tổ

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

5

Vào điểm sổ chính

Giáo viên cả tổ

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

7

Nộp sở chủ nhiêm BGH kiểm tra

Giáo viên chủ nhiệm

  07/03

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi 

  Cô Nga

Từ  04 /03- 10/3/ 2019

10

Họp hội đông

Giáo viên cả tổ

        7/03

11

 Tham gia ngày 8/03  

Giáo viên cả tổ

07/03 

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                                                                           Quảng Thọ, ngày 04 tháng 03 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác