Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:21 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2020, từ 16/03/2020 đến 22/03/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30 (Từ 09 /03- 15/03/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Kiểm tra số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

2

Phòng chống dịch

3

Duy trì BDHS giỏi

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

4

 Lao động , vệ sinh theo kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

5

 Trực trường đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

6

 Hạn chế tập trung , đi lại nếu không cần thiết

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

7

  hoàn thành các biểu mẫu

 Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

8

Thực hiệ các công văn

 

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ,  ngày  9 tháng 03 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                            Ngô Đình ThiênThu

Các tin khác