Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:56 12/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 42 (Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có , theo dõi chuyên cần sau khi học sinh đi học lại

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

2

Tiến hành ôn tập

3

Thực hiện chương trình tuần 10 HKII

Giáo viên cả tổ

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

4

Đăng kí mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

5

Phát đề cương HKII  cho học sinh  

Giáo viên cả tổ

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

6

Lên lịch báo giảng đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

7

KTTD

Cô Tâm

8

Họp hội đồng sau tiết 2

Giáo viên cả tổ

(Ngày  6/06/ 2020)

9

 Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

 

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

10

 Tăng cường kiểm tra thường xuyên

Gv cả tổ

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

11

Nộp các loại hồ sơ cho BGH

 

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

12

Giáo viên cập nhật điểm ở sổ và cổng thông tin

Giáo viên cả tổ

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

13

Thời khóa biểu chiều thứ 5 và thứ 7  thay đổi

Giáo viên cả tổ

(Từ  1 /06- 7/06/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                                                                                Quảng Thọ : ngày  1 tháng  06 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác