Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:00 10/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

                                                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 4

                                                                                   (Từ 10/9- 15/9/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2