Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 07:02 10/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

 

                          HỌC KÌ II

KẾ HOACH  TUẦN 24 (TỪ 8/1-14/1/2018)

1 SỐ LƯỢNG :

-DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ 

-GVCN ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 5 PHÚT ĐỔI TIẾT

2 DẠY HỌC :

- THỰC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN  1 CỦA HKII

-BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO KẾ HOẠCH 

-ĐỔI TIẾT GV HẠN CHẾ LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG

-LÊN LỊCH BẢO GIẢNG THỨ HAI HÀNG TUẦN.

- ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở SỔ

-CẬP NHẬT ĐIỂM Ở SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN, HỌC BẠ

- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 1

-  CÔ KIM ANH  TIẾP TỤC HOÀN THIỆN  SÁNG TẠO TTN

- VÀO ĐIỂM Ở TRANG WEB VÀ SỔ ĐIỂM

- CHỐT BUỔI VẮNG Ở SỔ VÀ TRANG WEB

-THỨ 5  HỌP HỘI ĐỒNG : TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA.

- SƠ KẾT HỌC KÌ 1

3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 

- VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

 

 

Các tin khác