Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 07:41 19/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 43 năm 2020, từ 19/10/2020 đến 25/10/2020 )

                      

                                      KẾ HOẠCH TUẦN 7 (Từ  19 /10- 25 /10/ 2020) 

 

                                                   NĂM HỌC 2020-2021   

  

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có , theo dõi chuyên cần

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  19 /10-25/10/2020) 

2

GVCN phát động phong trào trang trí cây xanh trồng phòng học

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  19 /10-25/10/2020) 

3

Thực hiện chương trình tuần 7 HKI

Giáo viên cả tổ

 (Từ  19 /10-25/10/2020) 

4

Đăng kí mượn đồ dùng dạy học và nộp kế hoạch mượn đồ dùng dạy học  cho tổ

Giáo viên cả tổ

(Từ  19 /10-25/10/2020) 

5

    Trực lụt và don vệ sinh sau lụt

    Giáo viên cả tổ

(Từ  19 /10-25/10/2020) 

6

Lên lịch báo giảng đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  19 /10-25/10/2020) 

7

     Các lớp thi tìm hiểu mối quan hệ CuBa và VN

Cô Hạnh, Kim Anh , Huệ

 (Từ  19 /10-25/10/2020) 

8

Tham gia trường học kết nối

Giáo viên cả tổ

(Từ  19 /10-25/10/2020) 

9

  Tăng cường  bồi dưỡng  và bồi dưỡng theo kế hoạch

Cô Hạnh, Huệ, Đặng, Truyền , Kim Anh

(Từ  19 /10-25/10/2020) 

10

 Dự giờ thăm lớp ( Cô Kim Anh )

 Thầy Đặng , cô Hạnh

(Ngày 23/10/2020) 

11

   Dự giờ thăm lớp ( Cô Huệ )

 Thầy Đặng , cô Hạnh

  ( Ngày 23/10/ 2020) 

12

    Hội nghị CBCC

   Giáo  viên cả tổ

     Ngày      /10/2020

13

Chuẩn bị bài tham luận cho Hội nghị công chức

    Thầy Đặng

     Ngày    / 10 /2020

14

GVCN  học sinh yêu cầu sắp xếp xe đúng quy định

Cô Hạnh, Cô Kim Anh , Huệ

(Từ  19 /10-25/10/2020) 

15

GV lên kế hoạch dạy bù

Giáo viên cả tổ

(Từ  19 /10-25/10/2020) 

16

Nộp kế hoạch BDTX

Giáo viên cả tổ

  Ngày 19/10/2020

17

Tọa đàm ngày 20/10

Giáo viên cả tổ

   Ngày      /10/2020

Nhân xét:  một số kế hoạch bị hoãn do lụt bão

                                                                        Quảng Thọ : ngày  19 tháng  10 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

 

 

                                                                         Võ Hữu Đặng 

Các tin khác