Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:24 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TUẦN 42 (từ 14/5 đến 20/5/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Phối hợp  Thực hiện

Ghi chú

Hai

14/5

-         Chỉ đạo thực hiện chương trình học kỳ 2

-         Tổng hợp điểm các khối còn lại

-         Lên kế hoạch chuyên môn

-         Chấm SKKN

 

GVBM

HS

 

 

Ba

15/5

-         Kiểm tra nề nếp dạy học

-         Báo cáo chất lượng hai mặt cho PGD

-         Hoàn thành các báo cáo

 

TT

 

16/5

-         Họp xét TN lớp 9

-         Hoàn thành các báo cáo

HĐ xét TN

 

Năm

17/5

-         Tổng kết tổ

 

 

 

 

Sáu

18/5

-         Dạy tin lớp 7/1

-         Hoàn thành các báo cáo cuối năm

GV

HS

 

 

Bảy

19/5

-         Thu các loại hồ sơ sổ sách

GV

HS

 

CN

20/5

 

 

 

 

 

 

Các tin khác