In trang

Hiệu trưởng
Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013

 


Họ và tên:  Trương Văn Dũng
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  0989295081
Địa chỉ:  92 Đào Duy Anh- TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.