In trang

Kế hoạch của Chuyên Môn Tháng 10 Năm 2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2018

I. Đánh giá công tác tháng 9

-         Tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.

-          Chốt số lượng các lớp

-         Lập danh sách và lên kế hoạch bồi dưỡng khá hsg đảm bảo

-         Ổn định nề nếp dạy- học

-     Xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học

-         Đã xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, kế hoạch tổ chức dạy thêm trong trường học chuyển PGD xét duyệt. Đã tiến hành dạy bắt đầu từ 15/9.

-          Đã xây dựng kế hoạch và lên thời khóa biểu dạy bồi dưỡng HSG

-         Hoàn thành sổ điểm cá nhân và các loại hồ sơ chuyên môn khác

-         Sắp xếp lại TKB thuận tiện cho học sinh tham gia bồi dưỡng.