In trang

Kế hoạch của Phó Hiệu trưởng Tháng 1 Năm 2020

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 Quảng Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 NĂM 2020

I.  Công tác số lượng

- Duy trì số lượng học sinh hiện có 341HS/178 nữ.

Trong đó Khối 6: 103/54 nữ;  Khối 7: 90/47 nữ; Khối 8: 75/42 nữ; Khối 9: 73/35 nữ   Khối 9: 112 (9/1: 39, 9/2: 38, 9/3: 35)

II. Công tác dạy và học:

- Hoàn thành chương trình học kỳ I tính đến 09/01/2020.

- Báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng học lực và hạnh kiểm cho trường theo kế hoạch

- Thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 10/01/2020, tuần 19, 20, 21 (tuần 1,2,3 HKII) theo TKB mới số 2 áp dụng 10/01/2020.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG chuẩn bị cho học sinh dự thi huyện.

- Thi GV dạy giỏi huyện (3GV). Họp BGK hội thi (Dũng, Mai, Huy)

- Bồi dưỡng HS tham gia thi khảo sát hùng biện tiếng Anh: tổ Tiếng Anh phụ trách .

- Thực hiện nộp báo cáo BDTX nội dung 1.

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3.

- Hoàn thành các loại hồ sơ: sổ GTGĐ, học bạ, sổ liên lạc.

-  Các tổ chuyên môn sơ kết học kì 1, nộp báo cáo sơ kết

-  Các tổ hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện, chuyên đề, BDTX nộp.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghiêm túc các qui định về chuyên môn: Hồ sơ, giáo án, chế độ kiểm tra, thời gian, kế hoạch giảng dạy, tác phong và các công tác được phân công.

- Sắp xếp đồ dùng dạy học HK II.

- Họp xét hạnh kiểm học sinh các khối lớp

- Lên kế hoạch dạy học em học sống xanh (thầy Đặng, cô Bích).

- Giáo viên và các tổ chuyên môn lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học học kỳ II.

- Rà soát hồ sơ sổ sách, vào học bạ học kỳ I. Kiểm tra chéo hồ sơ cá nhân, lớp.

- Tổ chức gặp mặt học sinh giỏi dự thi huyện .

-  Họp Cha mẹ học sinh giữa học kỳ I.

                                                                             Phó Hiệu trưởng