In trang

Kế hoạch của Phó Hiệu trưởng Tháng 3 Năm 2020

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 Quảng Thọ, ngày 18 tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 NĂM 2020

  - Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3.

  - Tiếp tục hoàn thành sản phẩm cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

  - Công tác chủ nhiệm: triển khai cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, nắm tình hình học sinh và tuyên truyền phòng chống dịch tại nhà, thông báo lịch học trên truyên hình. GVCN lớp phân nhóm học sinh theo khu vực để học trên truyền hình

 - GVCN phụ trách các môn thầy Sang CN 9/1 phụ trách môn Toán, cô Nga CN 9/2 phụ trách môn Toán, thầy Truyền phụ trách môn Ngữ văn

 - GVCN lập nhóm lớp mình để liên lạc với HS

 - GVCN điện thoại cho từng HS và PH (nhà trường hỗ trợ tiền điện thoại). Phân công GV phụ trách từng nhóm HS từng địa bàn (danh sách kèm theo). Pho to bài tập phát hs: văn phòng.

-         Các tổ nộp kế hoạch sử dụng thiết bị 25/3 để BGH duyệt

-         Hoàn thành báo cáo KĐCLGD cuối tháng 3 nộp SGD

-         Trực trường nghiêm túc theo kế hoạch phân công

-         Tiếp tục thực hiện chỉnh trang hệ thống cây xanh trong nhà trường, lao động vệ sinh.

-         Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

                                             Phó Hiệu Trưởng

                                                                                              

             

                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Ngọc Mai