In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 10 Năm 2013
(tuần 10 năm 2013, từ 04/03/2013 đến 10/03/2013)

                        KẾ HOẠCH TUẦN 10

- Thực hiện chương trình : Tuần 29,30HKII

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học chào mừng  26/3

- Giáo viên dạy bù kịp chương trình chậm nhất tuần 29

- Thứ 5 (27/3/2014) Sinh hoạt chuyên môn :

-Triển  khai kế hoạch đánh giá BDTX.

- Kiểm tra hồ sơ tháng 3( lưu ý sổ BDTX nội dung 3, mo đun 15,16).

- Triển khai việc ra đề cương, đề thi HKII(đầu tháng 4 nộp cho c/m)

- Kiểm tra đề chung :Kế hoạch c/m.

- Vào điểm  ở sổ điểm chính và cổng TTĐT kịp thời

-  Lên kế hoạch kịp thời ở trang Web

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt

- Tăng cường phụ đạo học sinh yếu nhằm xóa yếu

- Thứ tư (26/3/2014), tham quan di tích lịch sử:

- GV và HS khối 9.