In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 11 Năm 2016
(tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016)

I. Số lượng

 

- Duy trì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

 

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học. ( T Tâm; Nga; Thu )

 

II. Hoạt động Dạy và Học

 

- Thực hiện chương trình tuần 29

 

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

 

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

 

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

 

- Thứ năm sinh hoạt chuyên môn cụm

 

    cô Thanh Tâm

 

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm kịp thời

 

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 28, 29

 

- Vào điểm ở sổ và cổng thông tin kịp thời.

 

- Các lớp tham gia phong trào nuôi heo đất: 1T/ ngàn/ hs.

 

- Nộp sản phẩm sáng tạo khoa học kỷ thuật.

 

III. Các hoạt động khác

 

Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thao

 

- Hoàn thành tốt việc học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh