In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 12 Năm 2015
(tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015)

                                 KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Duy trì số lượng LỚP 7/1, 8/2.

- Thực hiện chương trình tuần 27

-GV lên lịch báo giảng kịp thời.

- Thứ năm(19/03/2015) Tập huấn bài giảng thông

- Họp liên tịch và hội đồng.           

- Tiếp tục học BDTX modul 22.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- GV tăng cương sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT Vào dạy học.