In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 18 Năm 2015
(tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015)

                  KẾ HOẠCH TUẦN 34

 - Thực hiện chương trình tuần 33,34

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tố

- Chuẩn bị nôi dung BDTX nôi dung 1,3 chấm điểm.

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 4.

 - GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT trong dạy học.