In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 19 Năm 2018
(tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018)

Tuần 42 ( từ 7/5 đến 13/5)

- Tiếp tục coi thi và chấm thi

- Báo cáo điểm bộ môn

- Kiểm tra chéo hồ sơ tại trường Ngô Thế Lân