In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 20 Năm 2020
(tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN 39 (Từ  11 /05- 17/05/ 2020)      

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

2

GVCN tuyên truyền  học sinh phòng chống dịch

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

3

Thực hiện chương trình tuần 6 HKII

Giáo viên cả tổ

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

4

GVBM theo dõi học sinh trong quá trình học online

Giáo viên cả tổ

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

5

Ra đề thi và đề cương HKII theo kế hoạch đã phân công

Giáo viên cả tổ

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

6

 Hổ trợ y tế kiểm tra thân nhiệt  đối với học sinh theo kế hoạch đã phân công

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

7

 TTTD Cô Tâm

 

8

Sinh hoạt chuyên môn : thao giảng: cô Yến

(Ngày  14/05/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3 . Nộp bài thu hoach moudl 3 ,4 của nội dung 3

Giáo viên cả tổ

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

10

 Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

11

 chuyên đề

12

Dạy phụ đạo

 T Thu, Cô Tâm, Cô Nga, Cô Yến

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

13

Giáo viên cập nhật điểm ở sổ và cổng thông tin

Giáo viên cả tổ

(Từ  11 /05- 17/05/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                                                                                 Quảng Thọ, ngày  11 tháng 05 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                             Ngô Đình Thiên Thu