In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 34 Năm 2015
(tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015)

                         Kế hoạch tuần 1

Thực hiện chương trình tuần 1 HK1

GVCN báo cáo số lượng học sinh cho giáo vụ ngày 18/8

GVCN nhận sổ đầu bài ở cô Mai

GV hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định

Thứ 5 (20/8/2015) sinh hoạt chuyên môn tổ vào lúc 13h00