In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 34 Năm 2019
(tuần 34 năm 2019, từ 19/08/2019 đến 25/08/2019)
thực hiện tuần 1 soạn phân phối chương trình các môn

  KẾ HOẠCH TUẦN 1   (Từ  19/8- 25/8/ 2019)    

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  19/8- 25/8/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  19/8- 25/8/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 1 HKI

Giáo viên cả tổ

 (Từ  19/8- 25/8/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

 (Từ  19/8- 25/8/ 2019)

5

Nộp bài thu hoạch chính trị

Giáo viên cả tổ

        Ngày 20/8/2019

6

Sinh hoạt tổ

Giáo viên cả tổ

         Ngày 22/8/ 2019

7

Xây dựng phân phối chương trình

Giáo viên cả tổ

 (Từ  19/8- 25/8/ 2019)

8

Sắp  xếp đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

 (Từ  19/8- 25/8/ 2019)

9

Hoàn thành các loại hồ sơ

Giáo viên cả tổ

 (Từ  19/8- 25/8/ 2019)

………………………………………………………………………...........................