In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 35 Năm 2014
(tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014)

                     KẾ HOẠCH TUẦN 2

- GVCN nắm số lượng học sinh, báo cáo cho giáo vụ

- Ổn định nề nếp đầu năm

- Thực hiện chương trình tuần 2

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ và treo đúng nơi quy định

- Khảo sát chất lượng khối 7,8,9 môn Anh văn(25- 29/8)

- Sinh hoạt chuyên môn tổ (13h00 ngày 28/8)

- Tiến hành dạy bồi dưỡng theo sự phân công của chuyên môn

- GVCN gặp cô Lan nhận sổ liên lạc để viết giấy mời họp phụ huynh

- Lao động theo kế hoạch