In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 35 Năm 2019
(tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
- Thực hiện chương trình tuần 2 - họp tổ chuyên môn bầu tổ trưởng, tổ phó - hội nghị tổ - chỉnh lại PPCT báo cáo cho chuyên môn - nộp PPCT môn tiếng Anh cho chuyên môn - đăng ký đề tài Đổi mới PP dạy học