In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 36 Năm 2017
(tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)

Tuần 6 (từ ngày 03/9-10/9/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học đầu năm.

- Báo cáo só lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 3 (HKI)

- Lên lịch báo giảng ở trang Web , sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

-  Hoàn thành các loại hồ sơ hiện có

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp