In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 36 Năm 2018
(tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018)

                                                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 3

                                                                                   (Từ 3 /9- 9/9/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 3 /9- 9/9/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

 Từ 3 /9- 9/9/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 3

Giáo viên cả tổ

Từ 3 /9- 9/9/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 3 /9- 9/9/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 3 /9- 9/9/ 2018

6

Thứ 3 khai giảng thử

Giáo viên cả tổ

           4/9

7

 Khai giảng năm học

Giáo viên cả tổ

            5/9

8

Họp Hội Đồng, sinh hoạt chuyên môn tổ

Giáo viên cả tổ

6/9

9

Nộp danh sách học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

Từ 3 /9- 9/9/ 2018    

10

Nộp  thiết bị dạy học

Giáo viên cả tổ

Từ 3 /9- 9/9/ 2018

Nhận xét:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................