In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 36 Năm 2019
(tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)
- Nghỉ lễ 2/9 - Thực hiện tuần 3 - Nộp PPCT qua mail để chuyển cho chuyên môn - Nộp đăng ký thiết bị dạy học - Đăng ký đề tài Đổi mới PP - Kế hoạch khai giảng

 Nghỉ lễ 2/9

- Thực hiện tuần 3

- Nộp PPCT qua mail để chuyển cho chuyên môn

- Nộp đăng ký thiết bị dạy học

- Đăng ký đề tài Đổi mới PP

-  Kế hoạch khai giảng