In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 37 Năm 2014
(tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014)

                 KÊ HOẠCH TUẦN 4

- GVCN nắm số lượng học sinh, báo cáo cho giáo vụ

- Ổn định nề nếp đầu năm

- Thực hiện chương trình tuần 4

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ và treo đúng nơi quy định

- Sinh hoạt chuyên môn: Hội nghị tổ (13h00 ngày 11/9)

- Tiến hành dạy bồi dưỡng theo sự phân công của chuyên môn

- Gv có nhu cầu dạy thêm nộp hồ sơ cho nhà trường

- Lao động theo kế hoạch