In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 37 Năm 2019
(tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019)

- Thực hiện tuần 4

- Nộp danh sách học sinh bồi dưỡng cho chuyên môn

-  Nộp dăng ký cá nhân

- Nộp biên bản điều chỉnh PPCT

- Sinh hoạt chuyên môn

- Dự giờ cô Hòa