In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 46 Năm 2014
(tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)

         KẾ HOẠCH TUẦN 13

- Thực hiện chương trình tuần 12- 13

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời ( sáng thứ 3 tổ kiểm tra)

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT

- Tăng cường bồi dưỡng HSG và phụ đạo h/s yếu: GVAV

- Lập danh sách HS thi hùng biện tiếng anh và thi IOE, lên kế hoạch, tăng cường đôn đốc HS giải.

- Thi giáo viên giỏi cấp trường ( 10/11 – 18/11): Cô Nam, Cô Nga, Thầy Tùng, Cô T Tâm.

- Ra đề cương học ki I:                                         

          + AV: K6: Cô Vinh

           +  AV : k 7,9: Thầy Thu

           + AV K8: Cô Nga

-  Ra đề thi học ki I:

          + AV: K6: Cô Vinh

           +  AV : k 7,9: Thầy Thu

           + AV K8: Cô Nga

-  Tiếp tục BDTX nội dung 1;2 và mô đun 19