In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 48 Năm 2014
(tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

                    KẾ HOẠCH TUẦN 12

 - Thực hiện chương trình tuần 14- 15

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 và mô đun 19

- Giáo viên nộp đề thi, đề cương ôn tập HKI cho chuyên môn chậm nhất ngày 29/11

- Thanh tra chuyên đề cô Nam: tiết 3 sáng thứ 5 lớp 8/3

- Kiểm tra hồ sơ tháng 11 (Sáng 25; 27/11)

- Thi IOE cấp trường ngày 29/11