In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 48 Năm 2017
(tuần 48 năm 2017, từ 27/11/2017 đến 03/12/2017)

Tuần 15 (từ ngày 27/11-2/12/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần  13,14,15 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

- Họp liên tịch và hội đồng sư phạm.

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạc

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có             

- Tiếp tục học BDTX nội dung 1

- Họp liên tịch lúc 13g00 ngày 30/11/2 

- Họp hội đồng lúc 13g45 ngày 30/11/2017

- Vào điểm sô điểm chính và cổng TTĐT

- GV tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dựng CNTT

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: "Chăm ngoan học giỏi"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

- Tham gia thi văn nghệ 20/11