In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 51 Năm 2015
(tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015)

I. Số lượng

Duy trì số lượng hiện có ở lớp 8-1

II. Hoạt động dạy và học

- Đi coi thi và chấm thi theo lịch của nhà trường

III. Các hoạt động khác

Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường