In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 52 Năm 2012
(tuần 52 năm 2012, từ 24/12/2012 đến 30/12/2012)

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT.

- Chấm thi và coi thi HKI theo sự phân công của chuyên môn