In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 53 Năm 2015
(tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)

 I. Số lượng:

- Duy trì số lượng lớp 8-1, 8-2; 9-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga, Cô Thanh Tâm, Thầy Thu.

 II. Dạy – Học:

      1.Thực hiện chương trình: Tuần 19

      2, Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo tiến độ chương trình.

      5, Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 8, 9 theo kế hoạch.

      6, Ôn tập cho học sinh

      8, Thanh tra toàn diện giáo viên cô Vinh

      9, Lên kế hoạch ở trang Web kịp thời . 

      10, Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và đăng ký mượn trả đầy đủ ở sổ đầy đủ. 

     11, Giáo viên vào điểm kịp thời.

     12, Tăng cường học BDTX theo kế hoạch modun 24.