In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 8 Năm 2015
(tuần 8 năm 2015, từ 16/02/2015 đến 22/02/2015)

                             Kế hoạch tuần 24

- Nghĩ Tết từ 15 đến 23.

- Giáo viên trực tết theo lịch đã phân công.