In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 9 Năm 2016
(tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016)

I. Số lượng

Duy trì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học. ( T Tâm; Nga; Thu )

II. Hoạt động Dạy và Học

- Thực hiện chương trình tuần 27

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

- Thứ Năm họp Hội đồng sp tại trường lúc 14h00.

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 28

- Thanh tra chuyên đề: Cô Thanh Tâm

- Thanh tra toàn diện: Cô Như Tâm, dự giờ tiết 4 thứ Hai

- Vào điểm ở sổ và cổng thông tin kịp thời.

III. Các hoạt động khác

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thểo

- Hoàn thành tốt việc học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh