In trang

Tuần 23 năm 2018
Từ ngày 04/06/2018 Đến ngày 10/06/2018
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(04/06/2018)
Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường, tuần. BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh Bảo vệ trực trường: Chiến     Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường, tuần. BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh Bảo vệ trực trường: Chiến    
Thứ Ba
(05/06/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh Bảo vệ trực trường: Chiến    BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh Bảo vệ trực trường: Chiến   
Thứ Tư
(06/06/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh. Bảo vệ trực trường: Chiến    BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh. Bảo vệ trực trường: Chiến   
Thứ Năm
(07/06/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh. Bảo vệ trực trường: Chiến   BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh. Bảo vệ trực trường: Chiến  
Thứ Sáu
(08/06/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm. Bảo vệ trực trường: Chiến   BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm. Bảo vệ trực trường: Chiến  
Thứ Bảy
(09/06/2018)
13h30 Họp Hội đồng SP cuối năm học. Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm. Bảo vệ trực trường: Chiến    13h30 Họp Hội đồng SP cuối năm học. Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm. Bảo vệ trực trường: Chiến   
Chủ Nhật
(10/06/2018)
Bảo vệ trực trường: Chiến    Bảo vệ trực trường: Chiến