In trang

Tuần 49 năm 2021
Từ ngày 06/12/2021 Đến ngày 12/12/2021
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/12/2021)
- Hội ý GVCN 7h30'. - Họp giao ban đầu tuần 8h00'. - Chỉ đạo việc dạy và học.   - Chỉ đạo việc dạy và học. - Chỉ đạo bàn giao thủ quỹ lần 2 lúc 14h00'  
Thứ Ba
(07/12/2021)
- Chỉ đạo việc dạy và học. - Kiểm tra nề nếp học sinh.   - Chỉ đạo việc dạy và học.  
Thứ Tư
(08/12/2021)
- Chỉ đạo việc dạy và học. - Gặp mặt GV-HS thi KHKT.   - Chỉ đạo việc dạy và học. - Dự giờ thăm lớp.  
Thứ Năm
(09/12/2021)
- Chỉ đạo bàn giao thủ quỹ lần 3 lúc 9h00'   - Gặp mặt, làm việc với BCH Công đoàn. - Họp hội đồng 14h30'.  
Thứ Sáu
(10/12/2021)
- Chỉ đạo việc dạy và học.   - Chỉ đạo việc dạy và học.  
Thứ Bảy
(11/12/2021)
- Chỉ đạo việc dạy và học.   - Kiểm tra các phòng bộ môn  
Chủ Nhật
(12/12/2021)
-Triển khai chủ nhật xanh