In trang

quyet dinh cong nhan thi dua cong tac nam hoc 2012 - 2013.doc
Cập nhật lúc : 16:20 04/09/2013

Danh sách công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013

SST

Họ và tên

chức vụ

Đơn vị

Danh hiệu

1

Nguyễn Ngọc Hà

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

CSTĐ CS

2

Nguyễn Phong Linh

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

CSTĐ CS

3

Trương Văn Dũng

Hiệu trưởng

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

4

Hoàng Tý

P. hiệu trưởng

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

5

Lê Thị Hồng Vinh

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

6

Trần Đức Sơn

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

7

Trần Thanh Huy

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

8

Dương Thị Thanh Tâm

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

9

Hoàng Thị Thiều Anh

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

10

Phan Thị Hẹ

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

11

Phạm Thị Bích

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

12

Hoàng Thị Thương

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

13

Võ Hữu Đặng

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

14

Hồ Thị Như Tâm

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

15

Phạm Thị Tố Trinh

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT

16

Lê Quang Đức

Giáo viên

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

LĐTT