In trang

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019
Cập nhật lúc : 09:03 11/10/2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 Số:      /KH-THCS-CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Thọ, ngày 10  tháng 10  năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019

Căn cứ Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Kế hoạch 1252/KH-SGD&ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”;

Căn cứ kế hoạch số 2341/KH-SGDĐT ngày 27/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền về tang cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy- học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đòa tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 140/PGD&ĐT ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

            1. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai  có hiệu quả các văn bản của cấp trên về Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử.

3. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung trong nhà trường; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý và trong giảng dạy.

- Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống máy tính, đường truyền internet, hệ thống wifi, các phần mềm hỗ trợ trong nhà trường để phục vụ việc quản lý, dạy và học.

2. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

Phổ biến các nội dung của văn bản sau đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Cụ thể các văn bản (trang web và mail cá nhân):

2.1.  Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2.2. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

2.3. Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2.4. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2.5. Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2.6. Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

2.7. Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".

2.8.  Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

2.9. Quyết định số 80/2014/Đ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

2.10. Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

2.11.  Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

2.12. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

2.13.  Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

2.14. Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

2.15. Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

3. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT

Tăng cường đầu tư các thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn tin học và các môn học khác một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:

- Để phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động giáo dục, nhà trường duy trì 01 phòng máy tính phục vụ cho học sinh. Hệ thống máy tính trong trường nối mạng internet; Phát Wifi  đảm bảo cho 100% giáo viên có thể kết nối Internet tại Phòng Hội đồng nhà trường và dãy phòng tin học, CNTT, có kế hoạch từng bước trang bị cho mỗi tổ bộ môn 01 máy tính nối mạng internet và nối mạng nội bộ dùng riêng.

- Xây dựng ngân hàng đề để dùng chung, sử dụng các phần mềm có mã nguồn mở vào việc dạy và học.

4. Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến trong quản lý và điều hành giáo dục

-      Duy trì và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính tại nhà trường. Cụ thể:

+ Phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ tại: http://pcgd.moet.gov.vn  và http://pcgd.moet.edu.vn.

       + Phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu được tải về miễn phí tại http://edu.net.vn.

        + Triển khai thống nhất phần mềm quản lý học sinh: Thống nhất triển khai phần mềm miễn phí SMAS của Viettel cho cấp trung học.

       + Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý cán bộ PMIS, phần mềm thống kê EMIS.

+ Nhà trường thành lập Tổ CNTT nhà trường trong đó có 04 cán bộ phụ trách về CNTT (trong đó gồm:  01 cán bộ quản lý, 03 giáo viên)

+ Sử dụng hệ thống trang web, cổng thông tin, các trang web và phần mềm được cấp tài khoản sử dụng.

 

 - Khai thác tốt cơ sở dữ liệu ngành (cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác) để phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quản lý ngành.

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả hộp thư điện tử ngành, trao đổi văn bản điện tử, quản lý điều hành trên môi trường mạng.

- Tham gia tập huấn và triển hai thực hiện có hiệu quả các phần mềm quản lý trường học theo yêu cầu đề ra.

 

- Triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:

+ Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn.

+ Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.

+ Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.

+ Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ https://thuathienhue.edu.vn.

5. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

- Nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông), tổ chức tuyển chọn bài giảng e-learning có chất lượng để đóng góp vào kho bài giảng e-learning của Bộ và trao đổi qua trường học kết nối.

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên các kỹ năng CNTT nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học.

- Khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào Kho học liệu số của ngành; triển khai hệ thống thi trực tuyến các môn học phục vụ học sinh và giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12.

6. Khai thác, sử dụng mã nguồn mở.

- Duy trì sử dụng các phần mềm mã nguồn mở như: Google Chrome, Firefox; bộ gõ tiếng Việt Unikey phiên bản 4.2; phần mềm quản lý mạng lớp học Mythware, i-Talc của Intel.

- Giáo viên các tổ chuyên môn tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các phần mềm (mã nguồn mở) vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của học sinh

7. Tổ chức hệ thống họp và đào tạo qua mạng.

- Nhà trường duy trì trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và họp qua web (trường học kết nối, nhóm mail, FB) giữa BGH và các tổ chuyên môn, giáo viên.

- Nghiên cứu, đầu tư thiết bị để bước đầu khai thác hệ thống họp qua mạng giáo dục do Cục CNTT cung cấp cho các hoạt động hội thảo, họp giao ban, họp phổ biến công tác;

  -  Duy trì website nhà trường tại địa chỉ: thcs-qtho.quangdien.thuathienhue.edu.vn

8. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên  sử dụng các phần mềm soạn bài giảng E-Learning như Adobe Pressenter, iSpring…

- Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm: 

+  Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử;

+ Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo theo từng bộ môn.

9. Ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS

Duy trì ứng dụng phần mềm SMAS trong quản lý trường học để quản lý điểm và phục vụ việc báo cáo số liệu đảm bảo đồng bộ dữ liệu và thống kê trực tuyến đặc biệt là áp dụng thực hiện liên lạc với gia đình học sinh qua Sổ liên lạc điện tử; đăng ký sử dụng Sổ điểm điện tử nếu được  triển khai.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NĂM HỌC 2018-2019

1. Đảm bảo việc trao đổi thường xuyên qua hộp thư điện tử (email) giữa lãnh đạo nhà trường với tổ chuyên môn và giáo viên, giữa các nhà trường, và giữa trường với các cơ quan quản lý.

2. Ứng dụng sổ sách điện tử và quản lý dữ liệu, tài liệu trên máy tính thay vì in ấn.

3. Nhà trường, các tổ chuyên môn duy trì sử dụng máy vi tính để ghi biên bản các cuộc họp thay thế cho sổ chép tay như: Sổ ghi biên bản họp cơ quan, nghị quyết của nhà trường, Hội đồng trường; Sổ biên bản họp tổ chuyên môn. Từng biên bản họp phải được in ngay sau khi kết thúc cuộc họp và ký tên, đóng quyển đảm bảo hệ thống và thẩm mỹ; kết thúc năm học thì đóng quyển và lưu trữ theo quy định.

4. Ứng dụng CNTT trong dạy và học ứng dụng trong lớp học và ngoài lớp học, ứng dụng công nghệ e-Learning, sách điện tử, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng… để bài học hấp dẫn, hiệu quả, thiết thực, phong phú hơn.

5. Khuyến khích học sinh sử dụng các trang mạng xã hội (như Facebook, Twitter, My Space, …) phục vụ mục đích học tập, trao đổi kiến thức giữa các học sinh trong lớp, trong trường; hạn chế tình trạng học sinh sử dụng các trang mạng xã hội không phục vụ cho việc học tập.

6. Duy trì website nhà trường nhằm thực hiện các nội dung quảng bá hình ảnh của nhà trường, công khai các nội dung: cơ cấu tổ chức nhà trường, trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên, thời khóa biểu nhà trường, ...

7. Hàng tháng nhà trường căn cứ vào các hoạt động như: Sinh hoạt tổ chuyên môn, họp phụ huynh, các hoạt động đoàn thể...phân công giáo viên viết tin bài đăng lên Website của đơn vị.

8. Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

9. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các van bản hướng dẫn của cấp trên.

10. Phân công BGH và giáo viên phụ trách CNTT của nhà trường. Rà soát lại hệ thống thiết bị, máy tính, phần mềm trong nhà trường.

11. Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập.

12. Thực hiện nghiêm túc các quy định về khai thác, sử dụng thông tin và dịch vụ Internet của UBND tỉnh, các Bộ có liên quan và của Chính phủ.

13. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ học sinh và cha mẹ học sinh về ứng dụng, tiện lợi của CNTT đồng thời lưu ý những tác hại của Internet và việc quản lý học sinh sử dụng dịch vụ và truy cập Internet; hạn chế tối đa các trường hợp giáo viên, học sinh vi phạm các quy định về sử dụng Internet; hạn chế tình trạng học sinh nghiện trò chơi trực tuyến; cấm tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy và các tài liệu có nội dung chống đối Nhà nước Việt Nam XHCN.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Giám hiệu triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch CNTT của phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019. Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực và phù hợp với đặc điểm của nhà trường, tránh hình thức, đối phó; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường, cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ CNTT.

- Thu thập, lưu trữ minh chứng đảm bảo khoa học, chi tiết đối với các nội dung đã thực hiện phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá cuối năm học của nhà trường (Lưu trữ trên máy tính của nhà trường và của tổ chuyên môn).

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn.

- Các tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề về việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy để tìm cách tháo gỡ những khó khan, tồn tại trong những năm qua.

- Giáo viên tích cực học tập, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng tin học, ứng dụng các phần mềm vào giảng dạy. Tích cực xây dựng các bài giảng E-learning, ngân hàng đề để đóng góp vào kho dữ liệu của nhà trường. Tích cực viết bài, đăng bài ở trang web của nhà trường, trao đổi thông tin qua mạng, trang trường học kết nối.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019 của trường THCS Trần Thúc Nhẫn. Yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên và nhân viên  trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, các Tổ chuyên môn và cá nhân phản ánh về Tổ CNTT nhà trường để kịp thời giải quyết./.

  Duyệt của Hiệu trưởng                                                   P.Hiệu trưởng

           (Đã ký)                                                                           (Đã ký)

 

 

   Trương Văn Dũng                                                   Nguyễn Văn Tuyến