In trang

Lịch học bồi dưỡng tại Đặng Dung hè 2018
Cập nhật lúc : 15:15 28/05/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG HÈ TẠI ĐẶNG DUNG

NĂM HỌC 2018- 2019

ĐƠN VỊ: TRẦN THÚC NHẪN

 

TT

Họ và tên

Lớp

Môn

Ghi chú

1

Hoàng  Nhi  Phương

8/3

Tiếng Anh

 

2

Trương Thị Thuý Hằng

8/3

Tiếng Anh

 

3

Lê Thị Ánh Tuyết

8/2

Tiếng Anh

 

4

Nguyễn Ngọc Hân

8/3

Vật lý

 

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

8/1

Vật lý

 

6

Nguyễn Thị Như

8/1

Vật lý

 

7

Văn Thị Như Ý

8/1

Vật lý

 

8

Phạm Lê Gia Long

8/3

Hoá

 

9

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

8/3

Hoá

 

10

Nguyễn Thị Huệ

8/1

Toán

 

11

Hồ Văn Quốc Nhân

8/3

Toán

 

12

Cao Văn Khoa

8/3

Toán

 

13

Nguyễn Ngọc Hân

8/3

Văn

 

14

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

8/3

Văn

 

15

Lê Thị Ánh Tuyết

8/2

Văn

 

16

Trần Thị Quỳnh Nhi

8/2

Văn

 

17

Lê Thị Thuỳ Linh

8/1

Văn

 

 

LỊCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 8 LÊN 9 TRONG HÈ NĂM 2018

                                                                                                             ÁP DỤNG TỪ:11/6/2018

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

SÁNG

1

Hóa (Thầy Pha)

Toán (Cô Nga)

Văn(Diệu Liên)

(Thầy Trung)

AV (Thầy Hạnh)

 

Toán(Cô  Vân)

Văn(Liên - Anh)

 

(Thầy Tuấn)

AV (Cô Oanh )

 

Toán (Vân – Nga)

Hóa (Thầy Pha)

Văn (Cô K Anh)

AV (C Ngọc)

2

Hóa (Thầy Pha)

Văn(Diệu Liên)

Toán (Cô Nga)

 

(Thầy Trung)

AV (Thầy Hạnh)

 

Văn(Liên - Anh)

Toán(Cô  Vân)

 

(Thầy Tuấn)

AV (Cô Oanh)

 

Toán (Vân – Nga)

Hóa (Thầy Pha)

Văn (Cô K Anh)

AV (C Ngọc)

3

Hóa (Thầy Pha)Văn(Diệu Liên)

Toán (Cô Nga)

 

(Thầy Trung)

AV (Thầy Hạnh)

 

Văn(Liên - Anh)

Toán(Cô  Vân)

 

(Thầy Tuấn)

AV (Cô Oanh)

Toán (Vân – Nga)

Hóa (Thầy Pha)

Văn (Cô K Anh)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

    - Thời gian vào học lúc 7h00

           - Môn Toán chiều thứ 6 cô Vân và cô  Nga dạy luân phiên

           - Môn Văn chiều thứ 4 cô D Liên và cô K Anh dạy luân phiên

- Các đơn vị lập danh sách HS gởi cho Bộ phận chuyên môn trước ngày 30/5/2018.