In trang

Thời khóa biểu 22/10/2018
Cập nhật lúc : 09:35 17/10/2018

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019- CA CHIỀU        
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018        
                   
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 BẢY 1 BẢY 2 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI C.K.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh C.Yến Sử C.K.Anh            
2 Sinh C.Bích Toán T.Huy Sử C.K.Anh Anh C.Yến Tin C.Phương Toán T.Cường Họa C.Tâm      
3 Anh C.Yến Toán T.Huy Họa C.Tâm Sinh C.Bích Tin C.Phương Toán T.Cường Anh C.Nga      
4 Sử C.K.Anh Anh C.Nga Sinh C.Bích Họa C.Tâm   Nhạc C.Nam        
CC C.N.Tâm C.Nga C.K.Anh C.Nam            
BA T.ĐẶNG 1 Toán T.Cường Địa T.Đặng Văn C.T.Anh Toán C.Ái            
2 Toán T.Cường Văn C.T.Anh Toán C.Ái Lý T.Sơn Nhạc C.Nam     Tin C.Phương TD T.Tùng  
3 Hóa T.Ân Nhạc C.Nam Toán C.Ái Địa T.Đặng Toán T.Cường     Tin C.Phương TD T.Tùng  
4 Nhạc C.Nam C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Văn C.T.Anh Toán T.Cường     TD T.Tùng Tin C.Phương  
5 Địa T.Đặng Hóa T.Ân Lý T.Sơn Văn C.T.Anh       TD T.Tùng Tin C.Phương  
C.T.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Anh C.Nga Văn C.T.Anh Anh C.Yến   TD T.Tùng        
2 Anh C.Yến Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh C.Nghệ C.Lam   TD T.Tùng       Tin C.Phương
3 Anh C.Yến Toán T.Huy C.Nghệ C.Lam Văn C.T.Anh           Tin C.Phương
4 Văn C.T.Anh Toán T.Huy Anh C.Yến Sử C.K.Anh           TD T.Tùng
5                   TD T.Tùng
NĂM   1 Họa C.Tâm Hóa T.Ân Văn C.T.Anh Anh C.Yến            
2 Hóa T.Ân Họa C.Tâm Anh C.Yến Toán C.Ái            
3 BỒI DƯỠNG HSG, HỌP HĐSP            
4            
5            
SÁU C.BÍCH 1 Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam            
2 Văn C.T.Anh Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam Sinh C.Bích Anh C.Nga Họa C.Tâm Nhạc C.Nam      
3 Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Họa C.Tâm Anh C.Nga Toán T.Cường      
4 Sinh C.Bích Anh C.Nga Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh TD T.Tùng   Toán T.Cường      
5 SH SH SH SH TD T.Tùng          
  C.PHƯƠNG 1 Toán T.Cường Lý T.Sơn GDCD C.Huệ Toán C.Ái   Tin C.Phương TD T.Đưc      
2 Toán T.Cường Văn C.T.Anh Toán C.Ái GDCD C.Huệ   Tin C.Phương TD T.Đưc      
3 Lý T.Sơn Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh C.Yến     Tin C.Phương       
4 GDCD C.Tâm C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Toán C.Ái     Tin C.Phương       
5 Văn C.T.Anh GDCD C.Tâm Anh C.Yến Địa T.Đặng            
                         
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng              
      Tiết tô đậm là tự chọn                

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019- CA CHIỀU        
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018        
                   
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 BẢY 1 BẢY 2 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI C.K.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh C.Yến Sử C.K.Anh            
2 Sinh C.Bích Toán T.Huy Sử C.K.Anh Anh C.Yến Tin C.Phương Toán T.Cường Họa C.Tâm      
3 Anh C.Yến Toán T.Huy Họa C.Tâm Sinh C.Bích Tin C.Phương Toán T.Cường Anh C.Nga      
4 Sử C.K.Anh Anh C.Nga Sinh C.Bích Họa C.Tâm   Nhạc C.Nam        
CC C.N.Tâm C.Nga C.K.Anh C.Nam            
BA T.ĐẶNG 1 Toán T.Cường Địa T.Đặng Văn C.T.Anh Toán C.Ái            
2 Toán T.Cường C.Nghệ T.Sơn Toán C.Ái Văn C.T.Anh Nhạc C.Nam     Tin C.Phương TD T.Tùng  
3 Địa T.Đặng Hóa T.Ân Toán C.Ái Văn C.T.Anh Toán T.Cường     Tin C.Phương TD T.Tùng  
4 Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh Địa T.Đặng Lý T.Sơn Toán T.Cường     TD T.Tùng Tin C.Phương  
5 Hóa T.Ân Nhạc C.Nam Lý T.Sơn Địa T.Đặng       TD T.Tùng Tin C.Phương  
C.T.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Anh C.Nga Văn C.T.Anh Anh C.Yến   TD T.Tùng        
2 Anh C.Yến Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh C.Nghệ C.Lam   TD T.Tùng       Tin C.Phương
3 Anh C.Yến Toán T.Huy C.Nghệ C.Lam Văn C.T.Anh           Tin C.Phương
4 Văn C.T.Anh Toán T.Huy Anh C.Yến Sử C.K.Anh           TD T.Tùng
5                   TD T.Tùng
NĂM   1 Họa C.Tâm Hóa T.Ân Văn C.T.Anh Anh C.Yến            
2 Hóa T.Ân Họa C.Tâm Anh C.Yến Toán C.Ái            
3 BỒI DƯỠNG HSG, HỌP HĐSP            
4            
5            
SÁU C.BÍCH 1 Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam            
2 Văn C.T.Anh Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam Sinh C.Bích Anh C.Nga Họa C.Tâm Nhạc C.Nam      
3 Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Họa C.Tâm Anh C.Nga Toán T.Cường      
4 Sinh C.Bích Anh C.Nga Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh TD T.Tùng   Toán T.Cường      
5 SH SH SH SH TD T.Tùng          
  C.PHƯƠNG 1 Toán T.Cường Lý T.Sơn GDCD C.Huệ Toán C.Ái   Tin C.Phương TD T.Đưc      
2 Toán T.Cường Văn C.T.Anh Toán C.Ái GDCD C.Huệ   Tin C.Phương TD T.Đưc      
3 Lý T.Sơn Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh C.Yến     Tin C.Phương       
4 GDCD C.Tâm C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Toán C.Ái     Tin C.Phương       
5 Văn C.T.Anh GDCD C.Tâm Anh C.Yến Địa T.Đặng            
                         
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng              
      Tiết tô đậm là tự chọn                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUỔI SÁNG

 

 

 

 

  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                               THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2018- 2019 CA SÁNG              
                    ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018    
                         
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 BẢY 1 BẢY 2 TÁM 1 TÁM 2
HAI C.HẠNH CC T.Sang C.Hạnh T.Huy T.Linh C.Huệ C.T.Tâm       Tin C.Phương
2 Sử C.Huệ Toán T.Sang Toán T.Huy Văn C.Hạnh Lý T.Linh Văn T.Huynh       Tin C.Phương
3 Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Sinh C.Bích Sử C.Huệ C.Nghệ C.Lam GDCD C.Tâm       TD T.Lành
4 Văn T.Huynh Sinh C.Bích Địa T.Đặng C.Nghệ C.Lam Văn C.Hạnh Anh C.Nga       TD T.Lành
5 Sinh C.Bích Địa T.Đặng Văn T.Huynh Anh C.Nga Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam        
BA C.ÁI 1 Nhạc C.Nam Lý T.Linh GDCD C.Tâm Toán C.Ái Anh T.Thu Địa C.Bích Văn T.Huynh Họa C.Tâm TD T.Lành  
2 Anh T.Thu GDCD C.Tâm Lý T.Linh Địa C.Bích Toán C.Ái Sinh T.Ân Họa C.Tâm Toán T.Cường TD T.Lành  
3 GDCD C.T.Dũng Anh T.Thu Nhạc C.Nam Sinh T.Ân Toán C.Ái Toán T.Cường   Văn T.Huynh    
4 Địa T.Đặng Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Toán C.Ái Sinh T.Ân Toán T.Cường        
5 Lý C.Lam Sử C.Huệ Anh T.Thu              
T.ÂN 1 Hóa T.Ân Địa T.Đặng Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Anh T.Thu Nhạc C.Nam   Lý T.Sơn    
2 Địa T.Đặng Toán T.Sang Anh T.Thu Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam Văn T.Huynh   Lý T.Sơn    
3 Toán T.Sang Anh T.Thu Hóa T.Ân C.Nghệ C.Lam Nhạc C.Nam Văn T.Huynh        
4 Toán T.Sang Hóa T.Ân Toán T.Huy Nhạc C.Nam Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam        
5 Văn T.Huynh Toán T.Sang Toán T.Huy              
NĂM T.THU 1 Toán T.Sang Lý T.Linh Văn T.Huynh Lý C.Lam Địa T.Đặng Anh C.Nga        
2 Văn T.Huynh Toán T.Sang Địa T.Đặng Anh C.Nga Lý C.Lam Lý T.Linh        
3 BD HSG, HỌP HĐSP        
4        
5        
SÁU C.HUỆ 1 Hóa T.Ân Anh T.Thu Toán T.Huy Toán C.Ái Sử C.Huệ Toán T.Cường Tin T.Tuyến TD T.Lành     
2 Lý C.Lam Hóa T.Ân Toán T.Huy GDCD C.Tâm Toán C.Ái Toán T.Cường Tin T.Tuyến TD T.Lành     
3 Anh T.Thu Văn C.Hạnh Hóa T.Ân Lý T.Linh Toán C.Ái Sử C.Huệ Toán T.Cường Tin T.Tuyến    
4 Toán T.Sang Văn C.Hạnh Lý T.Linh Toán C.Ái GDCD C.Tâm Lý C.Lam   Tin T.Tuyến    
5 SH SH SH SH SH SH        
BẢY T.HUYNH 1 Toán T.Sang Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Họa C.Tâm Anh T.Thu Sinh T.Ân TD T.Lành   Tin C.Phương  
2 C.Nghệ T.Linh Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Sinh T.Ân Họa C.Tâm Anh C.Nga TD T.Lành   Tin C.Phương  
3 Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh Sinh C.Bích Anh C.Nga Văn C.Hạnh Họa C.Tâm Lý T.Sơn      
4 Sinh C.Bích Toán T.Sang Anh T.Thu Văn C.Hạnh Sinh T.Ân Văn T.Huynh Lý T.Sơn      
5 Văn T.Huynh Sinh C.Bích C.Nghệ T.Linh              
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn