In trang

Thời khóa biểu sáng 27/2/2017
Cập nhật lúc : 09:09 25/02/2017

  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                               THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2016- 2017 CA SÁNG                
                    ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2017      
                           
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3
HAI C.HẠNH CC C.HẠNH C.T.TÂM C.K.ANH C.T.ANH C.ÁNH            
2 Sinh C.Bích Sử C.K.Anh GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Sinh C.Ánh            
3 Lý T.Linh Địa T.Đặng Sinh C.Bích Văn C.T.Anh Văn C.Hạnh            
4 Văn C.Hạnh Lý T.Linh Địa T.Đặng Sinh C.Ánh C.Nghệ T.Sơn            
5 Sử C.K.Anh Sinh C.Bích Lý T.Linh C.Nghệ T.Sơn Văn C.Hạnh            
BA T.SANG 1 C.Nghệ T.Sơn Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Anh C.Nga Toán C.Trinh Toán T.Sang TD T.Lành Nhạc C.Nam      
2 Toán T.Huy Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Địa C.Bích Toán C.Trinh Toán T.Sang TD T.Lành Nhạc C.Nam      
3 Văn C.Hạnh Toán T.Cường C.Nghệ T.Sơn Toán C.Trinh Anh C.Nga TD T.Lành Toán T.Tuyến        
4 Toán T.Huy C.Nghệ T.Sơn Toán T.sang Toán C.Trinh Địa C.Bích TD T.Lành Toán T.Tuyến        
5 Văn C.Hạnh Toán T.Cường Toán T.sang Kiểm tra chung            
T.ÂN 1 Hóa T.Ân Họa C.Tâm Anh T.Thu Sử C.K.Anh Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Tin C.Phương        
2 Anh T.Thu Hóa T.Ân Họa C.Tâm GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Tin C.Phương        
3 Họa C.Tâm Sử C.K.Anh Văn C.Hạnh Anh C.Nga GDCD C.Tâm Tin C.Phương          
4 GDCD T.Dũng Anh T.Thu Hóa T.Ân Nhạc C.Nam Anh C.Nga Tin C.Phương          
5 Kiểm tra chung            
NĂM T.ĐẶNG 1 Địa T.Đặng Toán T.Cường Toán T.Sang Họa C.N.Tâm C.Nghệ T.Sơn            
2 Toán T.Cường Văn T.Huynh Toán T.Sang C.Nghệ T.Sơn Họa C.N.Tâm            
3 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GiỎI      
4      
5      
SÁU T.HUY 1 Sinh C.Bích Toán T.Cường Sử C.K.Anh Anh C.Nga Toán C.Trinh Văn T.Minh   Toán T.Huy Tin C.Phương TD T.Lành  
2 Hóa T.Ân Anh T.Thu Sinh C.Bích Toán C.Trinh Anh C.Nga Văn T.Minh   Toán T.Huy Tin C.Phương TD T.Lành  
3 Anh T.Thu Toán T.Cường Hóa T.Ân Toán C.Trinh Lý T.Sơn     Văn T.Minh TD T.Lành Tin C.Phương  
4 Toán T.Huy Sinh C.Bích Toán T.Cường Lý T.Sơn Toán C.Trinh     Văn T.Minh TD T.Lành Tin C.Phương  
5 Toán T.Huy Hóa T.Ân Anh T.Thu Kiểm tra chung            
BẢY T.SƠN 1 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Lý T.Linh Lý T.Sơn Sử C.K.Anh   Nhạc C.Nam TD T.Lành     Tin C.Phương
2 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh Lý T.Sơn   Nhạc C.Nam TD T.Lành     Tin C.Phương
3 Sử C.K.Anh Lý T.Linh Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Sinh C.Ánh   Văn T.Minh Tin C.Phương     TD T.Lành
4 Lý T.Linh GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh Sinh C.Ánh Nhạc C.Nam   Văn T.Minh Tin C.Phương     TD T.Lành
5 SH SH SH SH SH            
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn