In trang

Báo cáo sơ kết học kỳ I trường thcs trần thúc nhẫn
Cập nhật lúc : 09:16 10/01/2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /BC-THCSTTN

 

Quảng Thọ, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thực hiện quy trình nhiệm vụ năm học 2018-2019; công văn 3133/SGDĐT-VP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế V/v hướng dẫn sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019;

           Thực hiện công văn số 02/HD-PGDĐT của Phòng Giáo dục & Đào tạo ngày 03 tháng 01 năm 2019 V/v Hướng dẫn sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019.

           Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Trần Thúc Nhẫn.

           Trên cơ sở thực hiện phương hướng nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 1, chuyên môn  xin báo cáo quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 như sau:

        A. Đặc điểm tình hình

            1) Thuận lợi trong triển khai nhiệm vụ năm học

          - Trường được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, và chỉ đạo sâu sát phòng GD& ĐT Quảng Điền.

         - Đội ngũ CBGVNV trường đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và học tập.

         - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ngày được tăng cường đầu tư và nâng cấp.

         - Công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được phát huy ,phát triển theo chiều hướng tích cực.

            2) Khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ năm học

         - Cơ sở vật chất trường lớp ,thiết bị mặt dầu đã được đầu tư nhiều so với trước nhưng chưa đáp ứng kịp cho công tác đổi mới hoạt động dạy -học trong nhà trường.

         - Công tác xã hội hoá có nhiều tiến bộ từng bước đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến công tác giáo dục để hổ trợ cho trường nhất là công tác huy động , duy trì sỉ số và chất lượng học tập của học sinh. Song đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập và nền nếp học sinh .

         B. Kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2018 -2019

I. Về thực hiện nhiệm vụ của cấp học.

 1. Công tác duy trì số lượng, HS học 2 buổi/ngày, học tiếng Anh hệ 10 năm, học nghề lớp 8

- Trong học kỳ 1 nhà trường đã tập trung chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các đoàn thể, PHHS xây dựng các biện pháp nhằm duy trì số lượng. Nhà trường đã phân công, giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình học sinh về tận nhà để vận động đi học chuyên cần. Đồng thời kết hợp với các  ban ngành trong xã luôn luôn quan tâm đến đời sống khó khăn của các hộ nghèo, động viên các em học sinh đến trường. Tuy nhiên trong học kỳ vẫn còn 3 học sinh bỏ học.

- Học kỳ I tổng số học sinh đầu năm 333/171 học sinh, đến cuối HK I 331/171, giảm: 3, tăng 1. Cụ thể chia theo bảng sau:

Khối lớp

Tổng số

học sinh

Số lớp

Tổng số

học sinh nữ

Số học sinh giảm/tăng so với đầu năm

 
 

6

91/49

03

49

00

7

76/42

02

42

00

8

79/36

02

36

02