Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 13:41 24/08/2017  
Thời khóa biểu chiều 28/8/2017 (tuần 2)
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018- CA CHIỀU                    
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2017                
                           
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3      
HAI C.NAM 1 Toán T.Sang Anh C.Nga Nhạc C.Nam Địa T.Đặng Lý T.Sơn                
2 Sinh T.Ân Sử C.Huệ Toán T.Huy Lý T.Sơn Sinh C.Bích Toán T.Sang Anh C.Nga            
3 Anh C.Nga C.Nghệ T.Sơn Sinh T.Ân Sinh C.Bích Địa T.Đặng Toán T.Sang Nhạc C.Nam         245  
4 Sử C.Huệ Sinh T.Ân Toán T.Huy Anh C.Yến Anh C.Nga   Nhạc C.Nam            
CC T.SANG C.HUỆ T.HUY C.YẾN C.NGA                
BA C.T.ANH 1 Văn T.Huynh GDCD C.Tâm Anh T.Thu Văn C.T.Anh Toán T.Huy Nhạc C.Nam Họa C.Tâm            
2 Văn T.Huynh Toán C.Ái GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán T.Huy Nhạc C.Nam Họa C.Tâm   TD T.Tùng Tin C.Phương      
3 GDCD C.Tâm Toán C.Ái Hóa T.Ân Toán T.Cường Văn C.T.Anh Họa C.Tâm     TD T.Tùng Tin C.Phương     567
4 Hóa T.Ân Nhạc C.Nam Văn T.Minh Toán T.Cường Văn C.T.Anh Họa C.Tâm       TD T.Tùng      
5 Nhạc C.Nam Hóa T.Ân Văn T.Minh           TD T.Tùng   347  
T.HUYNH 1 Toán T.Sang Toán C.Ái Lý T.Sơn Sử C.K.Anh Địa T.Đặng Văn T.Huynh Tin C.Phương            
2 Toán T.Sang Toán C.Ái Sinh T.Ân Địa T.Đặng Sử C.K.Anh Văn T.Huynh Tin C.Phương            
3 Lý T.Sơn Sử C.Huệ Văn T.Minh Anh C.Yến C.Nghệ C.Lam Tin C.Phương Văn T.Huynh            
4 Sinh T.Ân Lý T.Sơn Văn T.Minh C.Nghệ C.Lam Anh C.Nga Tin C.Phương Văn T.Huynh         345367  
5 Anh C.Nga Sinh T.Ân Sử C.Huệ                    
NĂM   1 C.Nghệ T.Sơn Văn T.Huynh Toán C.Ái Nhạc C.Nam Họa C.Tâm                
2 Văn T.Minh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Họa C.Tâm Nhạc C.Nam                
3 Toán C.Ái Văn T.Huynh Văn T.Minh                    
4                          
5                         35667
SÁU C.PHƯƠNG 1 Văn T.Huynh Họa C.N.Tâm Toán T.Huy GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh                
2 Họa C.N.Tâm Văn T.Huynh Toán T.Huy Sử C.K.Anh GDCD C.Tâm     TD T.Tùng Tin C.Phương        
3 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Anh T.Thu Văn C.T.Anh Sử C.K.Anh Anh C.Nga   TD T.Tùng Tin C.Phương        
4 Anh C.Nga Hóa T.Ân Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh Sinh C.Bích TD T.Tùng   Tin C.Phương          
5 Văn T.Huynh Anh C.Nga Hóa T.Ân Sinh C.Bích Văn C.T.Anh TD T.Tùng   Tin C.Phương          
BẢY T.TÙNG 1 Địa T.Đặng C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Toán T.Cường C.Nghệ C.Lam                
2 C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Sử C.Huệ Toán T.Cường Toán T.Huy   TD T.Tùng            
3 Sử C.Huệ Văn T.Minh C.Nghệ T.Sơn C.Nghệ C.Lam Anh C.Nga   TD T.Tùng            
4 Toán T.Sang Anh C.Nga Địa T.Đặng Anh C.Yến Toán T.Huy   Toán T.Cường            
5 SH SH SH SH SH   Toán T.Cường            
                               
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                          
      Tiết tô đậm là tự chọn