Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 09:09 16/09/2016  
Thời khóa biểu chiều từ 19/9/2016
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016- CA CHIỀU                
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2016          
                     
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI T.ĐẶNG 1 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Anh C.Nga Địa T.Đặng Sử C.Huệ Văn T.Minh       TD T.Tùng Tin C.Trinh
2 Hóa T.Ân Anh C.Nga Họa C.N.Tâm Sử C.Huệ Văn T.Minh Địa T.Đặng       TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Anh C.Nga Văn T.Huynh Hóa T.Ân Toán T.Sang Văn T.Minh Sử C.Huệ   Họa C.N.Tâm   Tin C.Trinh TD T.Tùng
4 Văn T.Huynh Lý T.Linh Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Toán T.Huy   Họa C.N.Tâm   Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.LINH C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY          
BA T.ÂN 1 Địa T.Đặng Sinh T.Ân Toán C.Ái Văn C.T.Anh Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Họa C.N.Tâm        
2 Anh C.Nga C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn Toán T.Huy Họa C.N.Tâm        
3 Họa C.N.Tâm Địa T.Đặng Sinh T.Ân C.Nghệ T.Sơn Toán C.Ái Anh T.Thu Tin C.Phương Văn C.T.Anh      
4 Sinh T.Ân Anh C.Nga C.Nghệ T.Linh Anh T.Thu Toán C.Ái Địa T.Đặng Tin C.Phương Văn C.T.Anh      
5 C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Anh C.Nga Kiểm tra chung          
T.MINH 1 Hóa T.Ân Toán T.Cường Địa T.Đặng GDCD C.Tâm Sinh C.Bích Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
2 Sử C.Huệ Toán T.Cường Hóa T.Ân Sinh C.Bích GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
3 Toán T.Cường Hóa T.Ân Anh C.Nga Địa T.Đặng Nhạc C.Nam GDCD C.Tâm   Toán C.Ái TD T.Tùng    
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Văn T.Minh Sinh C.Bích   Toán C.Ái TD T.Tùng    
5 Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Kiểm tra chung          
NĂM T.HUYNH 1 Lý C.Mành Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Anh T.Thu Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Lý C.Mành Anh T.Thu Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 Họp HĐSP, SHCM      
4      
5      
SÁU C.TÂM 1 Sinh T.Ân Toán T.Cường GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán C.Ái Sinh C.Bích TD T.Đức        
2 GDCD C.Tâm Toán T.Cường Toán C.Ái Sinh C.Bích Lý C.Mành C.Nghệ T.Sơn TD T.Đức        
3 Sử C.Huệ Sinh T.Ân Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn C.T.Anh        
4 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh T.Ân Lý C.Mành Toán C.Ái Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh        
5 Toán T.Cường Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Lý C.Mành          
  T.LINH 1 C.Nghệ T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Anh T.Thu Toán T.Huy   Tin C.Phương      
2 Toán C.Ái Văn T.Huynh Văn T.Minh Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm Toán T.Huy   Tin C.Phương      
3 Văn T.Huynh Toán T.Sang C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu          
4 Văn T.Huynh C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Toán T.Sang Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm          
5 SH SH SH SH SH SH          
                           
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                      
      Tiết tô đậm là tự chọn