Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 09:09 16/09/2016  
Thời khóa biểu chiều từ 19/9/2016
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016- CA CHIỀU                
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2016          
                     
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI T.ĐẶNG 1 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Anh C.Nga Địa T.Đặng Sử C.Huệ Văn T.Minh       TD T.Tùng Tin C.Trinh
2 Hóa T.Ân Anh C.Nga Họa C.N.Tâm Sử C.Huệ Văn T.Minh Địa T.Đặng       TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Anh C.Nga Văn T.Huynh Hóa T.Ân Toán T.Sang Văn T.Minh Sử C.Huệ   Họa C.N.Tâm   Tin C.Trinh TD T.Tùng
4 Văn T.Huynh Lý T.Linh Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Toán T.Huy   Họa C.N.Tâm   Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.LINH C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY          
BA T.ÂN 1 Địa T.Đặng Sinh T.Ân Toán C.Ái Văn C.T.Anh Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Họa C.N.Tâm        
2 Anh C.Nga C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn Toán T.Huy Họa C.N.Tâm        
3 Họa C.N.Tâm Địa T.Đặng Sinh T.Ân C.Nghệ T.Sơn Toán C.Ái Anh T.Thu Tin C.Phương Văn C.T.Anh      
4 Sinh T.Ân Anh C.Nga C.Nghệ T.Linh Anh T.Thu Toán C.Ái Địa T.Đặng Tin C.Phương Văn C.T.Anh      
5 C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Anh C.Nga Kiểm tra chung          
T.MINH 1 Hóa T.Ân Toán T.Cường Địa T.Đặng GDCD C.Tâm Sinh C.Bích Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
2 Sử C.Huệ Toán T.Cường Hóa T.Ân Sinh C.Bích GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
3 Toán T.Cường Hóa T.Ân Anh C.Nga Địa T.Đặng Nhạc C.Nam GDCD C.Tâm   Toán C.Ái TD T.Tùng    
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Văn T.Minh Sinh C.Bích   Toán C.Ái TD T.Tùng    
5 Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Kiểm tra chung          
NĂM T.HUYNH 1 Lý C.Mành Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Anh T.Thu Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Lý C.Mành Anh T.Thu Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 Họp HĐSP, SHCM      
4      
5      
SÁU C.TÂM 1 Sinh T.Ân Toán T.Cường GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán C.Ái Sinh C.Bích TD T.Đức        
2 GDCD C.Tâm Toán T.Cường Toán C.Ái Sinh C.Bích Lý C.Mành C.Nghệ T.Sơn TD T.Đức        
3 Sử C.Huệ Sinh T.Ân Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn C.T.Anh        
4 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh T.Ân Lý C.Mành Toán C.Ái Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh        
5 Toán T.Cường Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Lý C.Mành          
  T.LINH 1 C.Nghệ T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Anh T.Thu Toán T.Huy   Tin C.Phương      
2 Toán C.Ái Văn T.Huynh Văn T.Minh Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm Toán T.Huy   Tin C.Phương      
3 Văn T.Huynh Toán T.Sang C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu          
4 Văn T.Huynh C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Toán T.Sang Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm          
5 SH SH SH SH SH SH          
                           
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                      
      Tiết tô đậm là tự chọn