Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 09:12 07/10/2016  
thời khóa biểu chiều từ ngày 10 tháng 10
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016- CA CHIỀU                
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2016          
                     
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI T.ĐẶNG 1 Văn T.Huynh Sinh C.Ánh Anh C.Nga Địa T.Đặng Sinh C.Bích Văn T.Minh          
2 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Sinh C.Bích   Họa C.N.Tâm   TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Anh C.Nga Văn T.Huynh Hóa T.Ân Sinh C.Bích Văn T.Minh Sử C.Huệ   Họa C.N.Tâm   TD T.Tùng Tin C.Trinh
4 Văn T.Huynh Anh C.Nga Họa C.N.Tâm Toán T.Sang Sử C.Huệ Toán T.Huy       Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.ÂN C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY       Tin C.Trinh TD T.Tùng
BA T.ÂN 1 Anh C.Nga Lý T.Linh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Địa T.Đặng Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
2 Địa T.Đặng C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Toán T.Huy Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
3 Họa C.N.Tâm Anh C.Nga Sinh C.Ánh Văn C.T.Anh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn          
4 C.Nghệ T.Linh Địa T.Đặng Anh C.Nga Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh T.Thu          
5 Sinh C.Ánh Họa C.N.Tâm C.Nghệ T.Linh Kiểm tra chung          
T.MINH 1 Hóa T.Ân Toán T.Cường Địa T.Đặng Sử C.Huệ GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
2 Sử C.Huệ Toán T.Cường Hóa T.Ân Địa T.Đặng Nhạc C.Nam Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
3 Toán T.Cường Hóa T.Ân Anh C.Nga GDCD C.Tâm Văn T.Minh Địa T.Đặng   Toán C.Ái TD T.Tùng    
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Văn T.Minh GDCD C.Tâm   Toán C.Ái TD T.Tùng    
5 Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Kiểm tra chung          
NĂM T.HUYNH 1 Lý T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Anh T.Thu Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Lý T.Linh Anh T.Thu Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 Họp HĐSP, SHCM      
4      
5      
SÁU C.TÂM 1 Sinh C.Ánh Toán T.Cường GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán C.Ái Sinh C.Bích TD T.Đức        
2 GDCD C.Tâm Toán T.Cường Toán C.Ái Sinh C.Bích Lý T.Linh C.Nghệ T.Sơn TD T.Đức        
3 Sử C.Huệ Sinh C.Ánh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn C.T.Anh        
4 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh C.Ánh Lý T.Linh Toán C.Ái Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh        
5 Toán T.Cường Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Lý T.Linh          
  T.LINH 1 C.Nghệ T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Anh T.Thu Toán T.Huy   Tin C.Phương      
2 Toán C.Ái C.Nghệ T.Linh Văn T.Minh Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm Toán T.Huy   Tin C.Phương      
3 Văn T.Huynh Toán T.Sang C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu Tin C.Phương        
4 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Toán C.Ái Toán T.Sang Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm Tin C.Phương        
5 SH SH SH SH SH SH          
                           
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                      
      Tiết tô đậm là tự chọn