Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 09:12 07/10/2016  
thời khóa biểu chiều từ ngày 10 tháng 10
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016- CA CHIỀU                
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2016          
                     
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI T.ĐẶNG 1 Văn T.Huynh Sinh C.Ánh Anh C.Nga Địa T.Đặng Sinh C.Bích Văn T.Minh          
2 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Sinh C.Bích   Họa C.N.Tâm   TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Anh C.Nga Văn T.Huynh Hóa T.Ân Sinh C.Bích Văn T.Minh Sử C.Huệ   Họa C.N.Tâm   TD T.Tùng Tin C.Trinh
4 Văn T.Huynh Anh C.Nga Họa C.N.Tâm Toán T.Sang Sử C.Huệ Toán T.Huy       Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.ÂN C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY       Tin C.Trinh TD T.Tùng
BA T.ÂN 1 Anh C.Nga Lý T.Linh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Địa T.Đặng Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
2 Địa T.Đặng C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Toán T.Huy Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
3 Họa C.N.Tâm Anh C.Nga Sinh C.Ánh Văn C.T.Anh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn          
4 C.Nghệ T.Linh Địa T.Đặng Anh C.Nga Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh T.Thu          
5 Sinh C.Ánh Họa C.N.Tâm C.Nghệ T.Linh Kiểm tra chung          
T.MINH 1 Hóa T.Ân Toán T.Cường Địa T.Đặng Sử C.Huệ GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
2 Sử C.Huệ Toán T.Cường Hóa T.Ân Địa T.Đặng Nhạc C.Nam Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
3 Toán T.Cường Hóa T.Ân Anh C.Nga GDCD C.Tâm Văn T.Minh Địa T.Đặng   Toán C.Ái TD T.Tùng    
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Văn T.Minh GDCD C.Tâm   Toán C.Ái TD T.Tùng    
5 Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Kiểm tra chung          
NĂM T.HUYNH 1 Lý T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Anh T.Thu Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Lý T.Linh Anh T.Thu Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 Họp HĐSP, SHCM      
4      
5      
SÁU C.TÂM 1 Sinh C.Ánh Toán T.Cường GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán C.Ái Sinh C.Bích TD T.Đức        
2 GDCD C.Tâm Toán T.Cường Toán C.Ái Sinh C.Bích Lý T.Linh C.Nghệ T.Sơn TD T.Đức        
3 Sử C.Huệ Sinh C.Ánh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn C.T.Anh        
4 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh C.Ánh Lý T.Linh Toán C.Ái Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh        
5 Toán T.Cường Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Lý T.Linh          
  T.LINH 1 C.Nghệ T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Anh T.Thu Toán T.Huy   Tin C.Phương      
2 Toán C.Ái C.Nghệ T.Linh Văn T.Minh Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm Toán T.Huy   Tin C.Phương      
3 Văn T.Huynh Toán T.Sang C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu Tin C.Phương        
4 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Toán C.Ái Toán T.Sang Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm Tin C.Phương        
5 SH SH SH SH SH SH          
                           
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                      
      Tiết tô đậm là tự chọn