Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 19 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 02:39 13/10/2015  
Thời khóa biểu Khối Chiều
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016- CA CHIỀU                
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2016          
                     
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI T.ĐẶNG 1 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Anh C.Nga Địa T.Đặng Sử C.Huệ Văn T.Minh          
2 Hóa T.Ân Anh C.Nga Họa C.N.Tâm Sử C.Huệ Văn T.Minh Địa T.Đặng       TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Anh C.Nga Văn T.Huynh Hóa T.Ân Toán T.Sang Văn T.Minh Sử C.Huệ   Họa C.N.Tâm   TD T.Tùng Tin C.Trinh
4 Văn T.Huynh Lý T.Linh Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Toán T.Huy   Họa C.N.Tâm   Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.LINH C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY       Tin C.Trinh TD T.Tùng
BA T.ÂN 1 Địa T.Đặng Sinh T.Ân Anh C.Nga Văn C.T.Anh Anh T.Thu Toán T.Huy          
2 Họa C.N.Tâm Anh C.Nga C.Nghệ T.Linh Văn C.T.Anh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn   Tin C.Phương      
3 Anh C.Nga Địa T.Đặng Sinh T.Ân C.Nghệ T.Sơn Toán C.Ái Anh T.Thu Họa C.N.Tâm Tin C.Phương      
4 Sinh T.Ân C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
5 C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Toán C.Ái Kiểm tra chung   Văn C.T.Anh      
T.MINH 1 Hóa T.Ân Toán T.Cường Địa T.Đặng GDCD C.Tâm Sinh C.Bích Văn T.Minh          
2 Sử C.Huệ Toán T.Cường Hóa T.Ân Sinh C.Bích GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái Nhạc C.Nam      
3 Toán T.Cường Hóa T.Ân Anh C.Nga Địa T.Đặng Văn T.Minh GDCD C.Tâm Toán C.Ái Nhạc C.Nam      
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Văn T.Minh Sinh C.Bích Tin C.Phương Toán C.Ái      
5 Anh C.Nga Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Kiểm tra chung Tin C.Phương Toán C.Ái      
NĂM T.HUYNH 1 Lý C.Mành Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Anh T.Thu Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Lý C.Mành Anh T.Thu Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 Họp HĐSP, SHCM      
4      
5      
SÁU C.TÂM 1 Sinh T.Ân Toán T.Cường GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích          
2 GDCD C.Tâm Toán T.Cường Toán C.Ái Sinh C.Bích Lý C.Mành C.Nghệ T.Sơn Văn C.T.Anh   Tin C.Trinh    
3 Sử C.Huệ Sinh T.Ân Toán C.Ái Lý C.Mành Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn C.T.Anh   Tin C.Trinh    
4 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh T.Ân C.Nghệ T.Sơn Toán C.Ái Nhạc C.Nam TD.Đức   TD T,Tùng    
5 Toán T.Cường Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Anh T.Thu Toán C.Ái Lý C.Mành TD.Đức   TD T,Tùng    
  T.LINH 1 C.Nghệ T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Anh T.Thu Toán T.Huy          
2 Toán C.Ái Văn T.Huynh Văn T.Minh Sử C.Huệ Họa C.N.Tâm Toán T.Huy Nhạc C.Nam TD T.Tùng      
3 Văn T.Huynh Toán T.Sang C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Sử C.Huệ Anh T.Thu Nhạc C.Nam TD T.Tùng      
4 Văn T.Huynh C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Toán T.Sang Nhạc C.Nam Họa C.N.Tâm          
5 SH SH SH SH SH SH          
                           
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                      
      Tiết tô đậm là tự chọn                    
                           
                     
                     
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
                       
                       
                       
                           
                       
                       
                       
                       
                           
                       
                       
                       
                       
                           
                       
                       
         
       
                           
                       
                       
                       
                       
                           
                       
                       
                       
                       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Tải file